Ekologia to ważny kierunek naszej działalności

W działaniach na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska nie ustajemy.

Jesteśmy konsekwentni od lat 1984 – 85 kiedy to rozpoczęliśmy likwidację kotłowni węglowych w ramach programu modernizacji i w ich miejsce zamontowane zostały węzły cieplne w nielicznych przypadkach kotłownie gazowe i olejowe.

Modernizacją objęliśmy również istniejące węzły cieplne, które wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji pogodowej. W trosce o minimalizację wpływu emisji pyłów na środowisko, nasze zadania realizujemy poprzez:

  • Stałe nadzorowanie procesów produkcyjnych pod względem zużycia energii paliw oraz emisji zanieczyszczeń środowiska.
  • Stałe nadzorowanie jakości paliw stosowanych w procesach produkcyjnych.
  • Wykonywanie regularnych pomiarów emisji substancji i energii wprowadzanych do środowiska oraz poprzez selektywną gospodarkę odpadami i przekazywanie ich uprawnionym odbiorcom.

Posiadamy wszystkie aktualnie obowiązujące uzgodnienia formalno – prawne (pozwolenia, decyzje).

Rzadki gatunek sokoła wędrownego, który osiedlił się na kominie naszej ciepłowni świadczy, że żyjemy zgodnie z naturą jesteśmy uczestnikiem a zarazem sponsorem programu reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce.