Informacja o stanie realizacji zadania na dzień: 27 października 2010 r.

Trwają prace przy budowie nowej sieci cieplnej, realizowanej w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”. Powstał już ciepłociąg w ul. Brzeskiej na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Orlej. Firma PS Energoterm, która jest wykonawcą zadania, wybudowała tam około 182 mb sieci, wykonanej nowoczesną technologią rur preizolowanych. Obecnie na odcinku tym trwają ostatnie prace związane z budową przyłączy i instalacją węzłów cieplnych.

Główne prace budowlane, prowadzone są obecnie na ul. Kościuszki, gdzie ostatecznie wybudowana zostanie sieć cieplna o długości około 210 mb. Co istotne, zwłaszcza dla kierowców, prace te nie powodują konieczności całkowitego zamknięcia ulicy dla ruchu.

Całość zadania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku realizowana dzięki pomocy Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa, zrealizowana ma zostać do końca 2011 r. Prace budowlane przewidziane na rok bieżący trwać mają do 15 grudnia. Docelowo w ramach realizacji projektu wybudowana zostanie sieć cieplna o długości około 2303 mb wraz z 31 przyłączami i węzłami cieplnymi. Do nowej sieci podłączonych zostanie około 300 lokali w których obecnie zameldowanych jest blisko 1000 mieszkańców.


U zbiegu ulicy Pułaskiego i Kościuszki przy komorze cieplnej, 23 września 2010 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”. Pierwszą łopatę wbili: Andrzej  Pałucki – Prezydent Miasta Włocławek, Michał Pietraszewski – Prezes MPEC, Adam Janocha – Prezes PS Energoterm oraz Jacek Kuźniewicz I Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek. Było to symboliczne rozpoczęcie prac przy realizacji tego niezwykle istotnego projektu dla włocławskiego śródmieścia.

Przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” z pewnością poprawi atmosferę i wygląd w centrum miasta. Nie będzie już widać kłębów dymu wydobywających się z prywatnych posesji. Znikną kominy i nieprzyjemny zapach, zamilkną utarczki pomiędzy sąsiadami, co do stosowania nieodpowiedniego opału. – Jeżeli tylko wszystkie kamienice i domy zostaną podłączone do sieci to jest to bardzo dobra inwestycja. Często spacerując można natknąć się na taki dym, że prawie nic nie widać, że nie wspomnę już o tym jak śmierdzi – powiedziała pani Ewa.

Projekt pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” jest inwestycją, na której realizację Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czekało trzy lata. – Jest to inwestycja symboliczna, gdyż w dniu dzisiejszym przekazujemy pałeczkę wykonawcy, który bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność z prowadzenia inwestycji, zgodnie z terminem, zgodnie z założeniami technicznymi i ekonomicznymi całego przedsięwzięcia. – powiedział Michał Pietraszewski – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku.

Trzy lata trwały przygotowania do tej inwestycji. Jest ona bardzo ważnym przedsięwzięciem, gdyż jest elementem składowym rozpoczętej rewitalizacja starego miasta. W starym mieście uporaliśmy się już z siecią gazową, natomiast nie ma sieci ciepłowniczej. Mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu ciepłociągu przez śródmieście sukcesywnie remontowane i przebudowywane obiekty będą włączane do sieci i przestaniemy czuć zapach różnych palonych przedmiotów. (…) Mieszkańców proszę o cierpliwość, gdyż będzie trochę utrudnień jak zwykle przy inwestycjach. Wykonawcy życzę sprawnego działania, aby ta inwestycja jak najszybciej dała pożytek wszystkim mieszkańcom. – powiedział Andrzej Pałucki.

Pierwsze prace rozpoczną się już w poniedziałek. Wiemy, że wyrozumiałość włocławian jest już mocno nadwyrężona. Liczymy na wyrozumiałość przy przebudowie ulicy Brzeskiej, przy rynku i w centrum. Zapewniamy, że nasze prace będą prowadzone szybko i terminowo. – powiedział Adam Janocha – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM Sp. z o.o. w Toruniu.

W ramach projektu wybudowane zostaną 3 sieci cieplne:

 • S1 – ul. Kościuszki,
 • S2 – ul. Piekarska, Brzeska, Orla, Wojska Polskiego,
 • S3 – ul. Królewiecka, Stodólna, Łęgskia, Św. Jana, Stary Rynek, Szpichlerna, Zamcza, Cyganka, Bulwary im. Józefa Piłsudskiego, Maślana oraz budynek przy ul. Wyszyńskiego 2/4

Wartość projektu wynosi: 11 493 814,27 zł brutto
Dofinansowanie z EFRR: 3 984 689,17 zł
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 703 180,45 zł

Wartość wydatków na rzeczową realizację projektu, wg. Wniosku wynosi: 11 438 401,87 zł., brutto. Wartość wydatków na rzeczową realizację projektu po przetargu wynosi: 7 479 979,97 zł. brutto – co stanowi 63,72% wartości kosztorysowej. Oszczędności poprzetargowe wynoszą: 3 958 421,90 zł brutto – co stanowi spadek w stosunku do pierwotnej wersji o 34,60 %, w wyniku czego udało się wynegocjować z wykonawcą skrócenie realizacji rzeczowego projektu o 12 miesięcy. Dzięki tym decyzjom sieci S1 i S2 wybudowane zostaną do końca roku 2010, a sieć nr 3 wykonana zostanie w roku 2011. Oszczędności środków inwestycyjnych MPEC wyniosą 2 336 111,24, które od roku 2012 wykorzystane będą na rozwój naszej Spółki.

 

źródło i foto: www.wloclawek.info.pl


Projekt pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonale użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt ten przygotowany został przez zespół ds. pozyskania środków z funduszy unijnych, w skład którego wchodzili: Krzysztof Kukucki – Przewodniczący zespołu, Urszula Milcarek, Zofia Szczepańska, Zygmunt Katolik, Stefan Kowalski oraz Dariusz Tomaszewski – członkowie zespołu.

Wskaźnikami produktów projektu są:

 • 3,066 km wybudowanej sieci ciepłowniczej,
 • 31 – wybudowanych węzłów cieplnych,

Wskaźniki rezultatu:

 • 31 – zlikwidowanych źródeł niskiej emisji,

W wyniku realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wyróżnia się następujące cele cząstkowe projektu:

 • eliminacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie energooszczędnych systemów grzewczych,
 • uciepłownienie centralnej części miasta (zabudowy wielorodzinnej)
 • redukcja przestarzałych indywidualnych źródeł ciepła, jak kotłownie węglowe, olejowe i gazowe oraz indywidualne paleniska domowe.

Efektem realizowanego przedsięwzięcia będzie:

 • poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Włocławka,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • poprawa stanu zdrowia ludności,
 • poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców i osób przebywających na terenie Starówki Miasta Włocławka,
 • poprawa warunków bytowych osób podłączonych do sieci cieplnej,
 • podniesienie atrakcyjności Starówki Miasta Włocławka,

W efekcie realizacji projektu zlikwidowanych zostanie 31 źródeł „niskiej emisji” zanieczyszczeń o łącznej mocy 3 569,02 KW. Do nowej sieci podłączonych zostanie około 300 lokali w których obecnie zameldowanych jest blisko 1000 mieszkańców.

W ramach projektu wybudowane zostaną 3 sieci cieplne:

 • S1 – ul. Kościuszki,
 • S2 – ul. Piekarska, Brzeska, Orla, Wojska Polskiego,
 • S3 – ul. Królewiecka, Stodólna, Łęgskia, Św. Jana, Stary Rynek, Szpichlerna, Zamcza, Cyganka, Bulwary im. Józefa Piłsudskiego, Maślana oraz budynek przy ul. Wyszyńskiego 2/4

Wartość projektu wynosi: 11 493 814,27 zł brutto
Dofinansowanie z EFRR: 3 984 689,17 zł
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 703 180,45 zł

Wartość wydatków na rzeczową realizację projektu, wg. Wniosku wynosi: 11 438 401,87 zł., brutto

Wartość wydatków na rzeczową realizację projektu po przetargu wynosi: 7 479 979,97 zł. brutto – co stanowi 63,72% wartości kosztorysowej

Oszczędności poprzetargowe wynoszą: 3 958 421,90 zł brutto – co stanowi spadek w stosunku do pierwotnej wersji o 34,60 %, w wyniku czego udało się wynegocjować z wykonawcą skrócenie realizacji rzeczowego projektu o 12 miesięcy. Dzięki tym decyzjom sieci S1 i S2 wybudowane zostaną do końca roku 2010, a sieć nr 3 wykonana zostanie w roku 2011.

Oszczędności środków inwestycyjnych MPEC wyniosą 2 336 111,24, które od roku 2012 wykorzystane będą na rozwój naszej Spółki.

Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca zobowiązany jest do przejęcia, w ciągu 14 dni od daty jej podpisania, placu budowy. Od tej chwili w ciągu kolejnych 7 dni powinny rozpocząć się prace budowlane.

Termin zakończenie wszystkich robót przewidywany jest do dnia 31 grudnia 2011 r., co oznacza, że został przyspieszony o 12 miesięcy w stosunku do pierwotnie planowanych terminów.

HISTORIA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

 • 15 maja 2007 r. – przekazana została do Urzędu Miasta Włocławek pierwsza Karta Projektu,
 • 21 września 2007 r. – sporządzony został Plan Opracowania Projektu,
 • listopad 2007 r. – Urząd Marszałkowski ogłosił projekt Indykatywnej listy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w którym w działaniu 2,3 jako jedyny znalazł się projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”. Realizacja projektu zakładana była na lata 2008-2010,
 • 22 lutego 2008 r. – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ostatecznie zaakceptował Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych,
 • 3 czerwca 2008 r. – pomiędzy MPECem a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została Umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego nr PRO.I.0728-POR/12/2008
 • 14 listopada 2008 r. -MPEC przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o Dofinansowanie Projektu,
 • 24 marca 2009 r. – Urząd Marszałkowski poinformował MPEC, iż wniosek jest poprawny pod względem formalnym, jednak z uwagi na możliwość występowania pomocy publicznej oraz brak „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych” – dalsza procedura oceny i wyboru projektu została odłożona do momentu wejścia w życie ww. rozporządzenia,
 • 31 grudnia 2009 r. – weszło w życie przedmiotowe Rozporządzenie,
 • 22 stycznia 2010 r. – Urząd Marszałkowski wszczął procedurę oceny wniosku,
 • 11 lutego 2010 r. – MPEC przekazał wniosek z naniesionymi poprawkami w zakresie pomocy publicznej oraz ze zmienionym harmonogramem rzeczowym realizacji projektu. Z uwagi na przeciągającą się procedurę przyznania wsparcia UE, konieczne było przesunięcie realizacji inwestycji na lata 2010-2012.
 • 24 marca 2010 r. – MPEC otrzymuje informację, iż wniosek jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
 • 31 marca 2010 r. – MPEC otrzymuje informację, iż wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonaną przez zespół oceniający Komisji Konkursowej.
 • 13 kwietnia 2010 r. – Zarząd Województwa podejmuje Uchwałę Nr 29/410/10 w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”,
 • 27 maja 2010 r. – w Przysieku podpisana zostaje Umowa nr WPW.I.3043-2-33-281/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” Nr RPKP.02.03.00-04-001/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonale użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • 6 lipca 2010 r. – MPEC ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych,
 • 21 lipca 2010 r. – komisja przetargowa MPEC wybrała wykonawcę rzeczowej realizacji projektu,
 • 12 sierpnia 2010 r. – nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą PS ENERGOTERM Sp. z o.o. w Toruniu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.


31 stycznia 2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, zakończyło realizację projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”. Zgodnie z zawartą w dniu 27 maja 2010 r. o dofinansowanie w formie refundacji przedmiotowego projektu wybudowanych zostało 2303 mb. nowoczesnej preizolowanej sieci cieplnej oraz zamontowano 31 kompaktowe węzły cieplne. Wyeliminowano tyle samo źródeł niskiej emisji, które miały duży wpływ na jakość powietrza w najstarszej części miasta.

W dniach 15-18 maja 2012 r. Zespół Kontrolujący Biura Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał analizy realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem: rzeczowej i finansowej realizacji projektu; informacji i promocji projektu; sprawozdawczości; archiwizacji dokumentacji; pomocy publicznej; polityk horyzontalnych. W wyniku przeprowadzenia postępowania kontrolnego stwierdzono m.in., że: projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie, osiągnięto wskaźniki produktu i rezultatu. Nie wykazano również, żadnych zaleceń pokontrolnych.

Realizacja bez zastrzeżeń założeń przedmiotowego projektu, jest tym bardziej istotna, że wart 7 646 129,78 zł. projekt, jest dotychczas jedynym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez MPEC Włocławek, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2 605 730,72 zł.) oraz budżetu państwa (459 834,84 zł.)