Mając na względzie poprawę zadowolenia naszych Klientów oraz dalszy rozwój Spółki, Zarząd MPEC Sp. z o. o. we Włocławku podjął uchwałę o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000, obejmującego Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Wdrażanie SZJ rozpoczęto we wrześniu 2003r., a w dniu 02.02.2004r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nastąpiło ustanowienie SZJ w naszym przedsiębiorstwie. W dniu 11 czerwca 2004 roku spółka otrzymała przyznany przez Lloyd’s Register Quality  Assurance Limited LRQA certyfikat zatwierdzenia zgodności SZJ z normą ISO 9001:2000 w w/w zakresie.

SZJ raz do roku podlega audytom kontrolnym przeprowadzanym przez LRQA potwierdzającym jego skuteczność  i jest ciągle doskonalony. Zaowocowało to odnowieniem certyfikatu ISO 9001:2000 przyznanego Spółce w dniu 11.06.2007r.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88 poz.587) przedłuża termin uzyskania certyfikacji laboratorium i nakłada dodatkowy obowiązek dla prowadzących instalację. Od 1 stycznia 2008 roku Laboratorium MPEC wykonuje pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu certyfikacji o zarządzanie jakością w laboratorium MPEC. Certyfikat obejmujący Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych  uzyskaliśmy 07.02.2008r.

W dniu 11.06.2010r.  odnowiony został certyfikat na nową normę PN-EN ISO 9001:2008.

W dniach 16-17 maja 2013r. przeprowadzony został przez firmę certyfikującą  Lloyd’s Register Quality Assurance Limited LRQA audit odnowieniowy. W ramach audytu oceniono System Zarządzania Jakością jako spełniający normę ISO 9001:2008. System został rekomendowany do wydania certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008 na następne trzy lata.

Zakres SZJ obejmuje Wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła. Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych  zgodnie  z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Polityka Jakości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku działa na rynku od 1992 roku

Zapewniamy naszym obecnym i przyszłym Klientom najwyższej jakości usługi dostarczając niezawodne, ekologiczne i opłacalne ciepło. Drogą do realizacji naszej misji jest wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania Normy ISO 9001: 2015.

Wysoką jakość naszych usług zapewniają:

 • doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy stale doskonalący swoje umiejętności, świadomi celów jakościowych przedsiębiorstwa oraz zaangażowani osobiście w ich realizację,
 • modernizacja urządzeń technicznych, stosowanie nowoczesnych technologii i metod organizacji pracy umożliwiających podnoszenie sprawności źródła ciepła i jego przesyłu oraz lepsze i bardziej przyjazne środowisku wykorzystanie paliw i energii elektrycznej,
 • właściwy dobór oraz regularna ocena naszych dostawców pod kątem spełniania wymagań jakościowych przedsiębiorstwa i oczekiwań Klientów,
 • systematyczne badania poziomu zadowolenia Klientów poprzez spotkania z odbiorcami i ankiety oraz analizę ich wyników,
 • doskonalenie obsługi Klientów uwzględniające postanowienia prawa energetycznego oraz potrzeby odbiorców ciepła i prowadzące do zwiększenia ich zadowolenia,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia warunków efektywnego i skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz jego ciągłego doskonalenia.

Cele Jakości

Na podstawie Polityki Jakości wyznaczono wymierne Cele, których realizacja gwarantuje zabezpieczenie potrzeb i interesów wszystkich stron zainteresowanych. Realizacja Celów Jakościowych jest  na bieżąco oceniana i monitorowana.

W Systemie Zarządzania Jakością udokumentowanych zostało 17 procesów

 • Proces P 01 „Produkcja ciepła”
 • Proces P 02 „Przesył i dystrybucja ciepła”
 • Proces P 03 „Logistyka. Zakup paliwa, materiałów i usług”
 • Proces P 04 „Nadzór nad zakupem energii elektrycznej”
 • Proces P 05 „Realizacja zadania”
 • Proces P 06 „Nadzór nad gospodarką wodno – ściekową”
 • Proces P 07 „Nadzór nad funkcjonowaniem laboratorium”
 • Proces P 08 „Nadzór nad infrastrukturą i zarządzanie majątkiem”
 •  Proces P 09 „Postępowanie awaryjne”
 •  Proces P 10 „Planowanie”
 •  Proces P 11 „Obsługa klienta”
 •  Proces P 12 „Badanie zadowolenia klienta”
 •  Proces P 13 „Zarządzanie personelem”
 •  Proces P 14 „Zarządzanie Systemem Informatycznym”
 •  Proces P 15 „Nadzór nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi”
 •  Proces P 16 „Nadzór nad dokumentacją techniczną”
 •  Proces P 17 „Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością”

Cele jakościowe na lata 2017 – 2018 r.

 • przyłączenie nowych odbiorców ciepła do systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa
 • wzrost mocy zamówionej przez odbiorców ciepła
 • przyrost liczby nowoczesnych węzłów cieplnych w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa
 • zwiększenie sprzedaży ciepła
 • likwidacja grupowych węzłów cieplnych w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa
 • poszerzenie usług przedsiębiorstwa o dostawę ciepłej wody użytkowej
 • obniżenie średniego wskaźnika zużycia miału energetycznego na wyprodukowanie jednostki ciepła
 • utrzymanie standardów emisyjnych gazów i pyłów z instalacji energetycznej przedsiębiorstwa