POLITYKA JAKOŚCI MPEC

Mając na względzie poprawę zadowolenia naszych Klientów oraz dalszy rozwój Spółki w 2003 roku Zarząd MPEC Sp. z o. o. we Włocławku podjął uchwałę o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, obejmującego Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Wdrażanie SZJ rozpoczęto we wrześniu 2003r., a w dniu 02.02.2004r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nastąpiło ustanowienie SZJ w naszym przedsiębiorstwie. W dniu 11 czerwca 2004 roku spółka otrzymała przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance Limited LRQA certyfikat zatwierdzenia zgodności SZJ z normą ISO 9001:2000 w w/w zakresie.
SZJ raz do roku podlega audytom kontrolnym przeprowadzanym przez LRQA potwierdzającym jego skuteczność i jest ciągle doskonalony. Zaowocowało to odnowieniem certyfikatu ISO 9001:2000 przyznanego Spółce w dniu 11.06.2007r.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88 poz.587) przedłuża termin uzyskania certyfikacji laboratorium i nakłada dodatkowy obowiązek dla prowadzących instalację. Od 1 stycznia 2008 roku Laboratorium MPEC wykonuje pomiary wielkości emisji oraz innych warunków korzystania ze środowiska.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu certyfikacji o zarządzanie jakością w laboratorium MPEC. Certyfikat obejmujący Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych uzyskaliśmy 07.02.2008r z ważnością do 10 czerwca 2010r.
W dniu 11.06.2010r. odnowiony został certyfikat na nową normę ISO 9001:2008.
System Zarządzania Jakością został rekomendowany do wydania certyfikatu na następne trzy lata.
W dniu 11.06.2013r. został odnowiony certyfikat na normę ISO 9001:2008.
System Zarządzania Jakością został rekomendowany do wydania certyfikatu na następne trzy lata.
W dniu 11.06.2016r. został odnowiony certyfikat na normę ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością został rekomendowany do wydania certyfikatu z ważnością do 14 września 2018r.
W dniu 14 września 2018r. został odnowiony certyfikat na nową normę ISO 9001:2015. System Zarządzania Jakością został rekomendowany do wydania certyfikatu z ważnością do 10 czerwca 2019r i obejmował Wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła i Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

W dniach 09 – 11 września 2019r. przeprowadzony został przez firmę certyfikującą BPIC audyt certyfikacji.
BPIC to akredytowana jednostka certyfikacyjna systemów zarządzania, która jest wyłącznym przedstawicielem jednej z największych jednostek certyfikacyjnych i normalizacyjnych na świecie, francuskiej firmy AFNOR.
W ramach audytu oceniono i uznano System Zarządzania Jakością MPEC jako spełniający wymagania normy ISO 9001:2015. System został rekomendowany do wydania certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i obowiązuje do 26 września 2022r.
Zakres SZJ MPEC obejmuje: „Wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła” oraz „Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych” zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

W dniach 07-09.09.2022 został przeprowadzony audit ponownej certyfikacji przez Firmę BPIC. Jednostka certyfikująca BPIC potwierdziła, że system zarządzania jakością wdrożony przez Spółkę jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Wydany certyfikat w zakresie: Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw i odpadów energetycznych  został wystawiony z datą ważności do  25.09.2025 r.

POLITYKA JAKOŚCI
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku działa na rynku od 1992 roku
Zapewniamy naszym obecnym i przyszłym Klientom najwyższej jakości usługi dostarczając niezawodne, ekologiczne i opłacalne ciepło. Drogą do realizacji naszej misji jest wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania Normy ISO 9001: 2015.
Wysoką jakość naszych usług zapewniają:
• doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy stale doskonalący swoje umiejętności, świadomi celów jakościowych przedsiębiorstwa oraz zaangażowani osobiście w ich realizację,
• modernizacja urządzeń technicznych, stosowanie nowoczesnych technologii i metod organizacji pracy umożliwiających podnoszenie sprawności źródła ciepła i jego przesyłu oraz lepsze i bardziej przyjazne środowisku wykorzystanie paliw i energii elektrycznej,
• właściwy dobór oraz regularna ocena naszych dostawców pod kątem spełniania wymagań jakościowych przedsiębiorstwa i oczekiwań Klientów,
• systematyczne badania poziomu zadowolenia Klientów poprzez spotkania z odbiorcami i ankiety oraz analizę ich wyników,
• doskonalenie obsługi Klientów uwzględniające postanowienia prawa energetycznego oraz potrzeby odbiorców ciepła i prowadzące do zwiększenia ich zadowolenia,
• spełnianie mających zastosowanie wymagań.
Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia warunków efektywnego i skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz jego ciągłego doskonalenia.

CELE JAKOŚCI
Na podstawie Polityki Jakości wyznaczono wymierne Cele, których realizacja gwarantuje zabezpieczenie potrzeb i interesów wszystkich stron zainteresowanych. Realizacja Celów Jakościowych jest na bieżąco oceniana i monitorowana.
W Systemie Zarządzania Jakością udokumentowanych zostało 9 procesów w tym:

– 5 procesów głównych:

• Proces P 01 „Wytwarzanie ciepła”
• Proces P 02 „Przesył i dystrybucja ciepła”
• Proces P 03 „Zakup surowców do wytwarzania ciepła”
• Proces P 05 „Inwestycje i remonty”
• Proces P 06 „Obsługa klienta”

– 4 procesy wsparcia;

• Proces P 04 „Sprzęt kontrolno-pomiarowy”
• Proces P 07 „Badania laboratoryjne”
• Proces P 08 „Wymagania prawne i wewnętrzne”
• Proces P 09 „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Certyfikat ISO – pobierz