Przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Druk wniosku można pobrać z odnośnika znajdującego się poniżej.

Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna załączyć:

  1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (odpis zwykły z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, przekazanie w użytkowanie)
  2. Pełnomocnictwo Wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania przez Pełnomocnika)
  3. Plan sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji obiektu w terenie oraz planowanej lokalizacji węzła cieplnego w budynku

Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku o warunki przyłączenia dokonuje analizy techniczno-ekonomicznej zadania inwestycyjnego i co za tym idzie określa możliwość przyłączenia przedmiotowego obiektu do sieci ciepłowniczej MPEC Spółka z o.o.

Jeśli przyłączenie do sieci z technicznego punktu widzenia jest możliwe oraz zamierzenie spełnia kryteria ekonomiczne, przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia i przekazuje je Wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

Po zaakceptowaniu warunków przyłączenia przez Wnioskodawcę, MPEC Sp. z o.o. sporządza umowę przyłączeniową w wariancie A, bądź w wariancie B (wzory umów dostępne w odnośnikach poniżej) celem przyłączenia Odbiorcy do sieci ciepłowniczej spółki.”

Dokumenty: