Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na zakup:

  •  odpad budowlano-betonowy (17 01 01)  43,51 t

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w MPEC Sp. z.o.o we Włocławku ul. Płocka 30/32 w dni robocze w godz. 8°°-14°°, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Sarnowskim tel. 511 996 459.

Ubiegający się o zakup odpadu budowlano-betonowego muszą:

  • posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania w/w odpadów.
  • przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz warunki odbioru odpadu budowlano-betonowego należy dostarczyć do siedziby sprzedającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku, do sekretariatu Prezesa Zarządu, do dnia 19.10.2018. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.