Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016 przeprowadzonego w siedzibie Spółki MPEC
obejmującego okres od 1.05.2015 r. do 31.12.2016 r. (20 m-cy) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem do dnia 24.03.2017 г. о tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Pisemną ofertę zawierającą cenę za przeprowadzenie badania należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku, do sekretariatu Prezesa Zarządu,
do dnia 05.10.2016 г. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016”.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

Nie wypełniamy ankiet Informacyjnych dotyczących Spółki, wszelkie informacje ekonomiczne dostępne są na stronie BIP Spółki: www.mpec.bipgov.net