ZARZĄD MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

OGŁASZA  PRZETARG NA DOSTAWĘ 20 000 Mg MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM

water filter 4396841 Choosing a good water filter is a big event, which ensures that you drink healthy water, and the water filter 4396841 is your priority, and it can well filter most of the pollutants. Use Water Filter W10295370 to provide healthier, tastier water and water for your home.They can easily reduce lead and chlorine. Water Filter W10295370

Termin i miejsce składania ofert:  do dnia 4 kwietnia 2018 r g. 11.00 w sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.  ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

Pełna teść ogłoszenia o przetargu  oraz  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały  zamieszczone  pod adresem: www.mpec.com.pl w zakładce „przetargi”.