ZARZĄD MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

OGŁASZA  PRZETARG NA DOSTAWĘ 10 000 Mg MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM

Termin i miejsce składania ofert:  do dnia 25 stycznia 2018 r g. 12.00 w sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.  ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

Pełna teść ogłoszenia o przetargu  oraz  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały  zamieszczone  pod adresem: www.mpec.com.pl w zakładce „przetargi”..