Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

zakup złomu stalowego

Posiadamy do sprzedaży złom stalowy MIX w ilości 40380 kg. Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w MPEC Sp. z.o.o we Włocławku ul. Płocka 30/32 w dni robocze w godz. 8°°-14°° , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Janem Majewskim tel. 502 415 395.

Ubiegający się o zakup złomu muszą:

  • posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodzie 17 04 05
  • przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku

Pisemną ofertę zawierającą cenę oraz warunki odbioru złomu należy dostarczyć do siedziby sprzedającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku , do sekretariatu Prezesa Zarządu , do dnia 30.06.2016. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową.

Zamieszczona fotografia nie przedstawia przedmiotu sprzedaży.