Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, na mocy pozytywnej rekomendacji auditora, utrzymało ważność wydanego w ubiegłym roku certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015. To oznacza kontynuację rzetelnego zarządzania procesami w spółce, lepszą jakość obsługi klientów i oszczędności. Certyfikat jest sukcesem całej załogi MPEC.

Audyt nadzorczy, w dniach 22-23 września 2020 roku, przeprowadził Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji (BPIC Sp. z o.o.), akredytowana jednostka certyfikacyjna systemów zarządzania oraz wyłączny przedstawiciel jednej z największych jednostek certyfikacyjnych i normalizacyjnych na świecie, francuskiej firmy AFNOR.

Certyfikacją objętych jest dziewięć udokumentowanych procesów, w tym pięć procesów głównych i cztery procesy wsparcia. W szczególności chodzi o procesy: wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła; wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych. To kluczowe obszary z punktu widzenia funkcjonowania spółki. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015 umożliwia m.in. usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności, zwiększenie skuteczności realizacji celów i usprawnienie systemu decyzyjnego. Dzięki utrzymaniu ważności certyfikatu, będzie dalej doskonalony przepływ informacji, obniżane będą   koszty działalności spółki oraz usprawniana będzie identyfikacja zagrożeń i ich skutków a także możliwość zarządzania ryzykiem. To wszystko sprawi, że klienci MPEC będą jeszcze bardziej zadowoleni z usług.

Utrzymanie ważności certyfikatu nie byłoby możliwe bez profesjonalizmu i zaangażowania wszystkich pracowników spółki MPEC, co zostało podkreślone w sposób szczególny w raporcie z audytu nadzoru.

W przyszłym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpi do procesu wdrażania systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. W tym celu został powołany zespół, którego wszyscy członkowie zostali przeszkoleni, co zostało udokumentowane stosownym Certyfikatem. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością umożliwi szybkie wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości, zwiększy zdolność do zapobiegania procesom, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko, zapewni mniejsze zużycie energii, umożliwi zredukowanie wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz kosztów ich utylizacji, a także zmniejszenie opłat środowiskowych.

System Zarządzania Jakością MPEC, zgodny z wymaganiami normy  ISO 9001:2015, udowodnił swoją skuteczność, utrwalając dobre praktyki i czyniąc je godnymi zaufania na każdym etapie działalności Firmy.