Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i rok obrotowy 2020 obejmującego okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeprowadzonego w siedzibie Spółki MPEC.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje i dokumenty o oferencie (w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
  2. Informacje i dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz znajomość przez oferenta branży, w której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku, w tym lista podmiotów, których sprawozdania finansowe były przedmiotem badania przez oferenta oraz rekomendacje od badanych podmiotów z okresu ostatnich 3 lat (w przypadku gdy firma audytorska działa na rynku krócej, przedstawienie rekomendacji biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdania Spółki).
  3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  4. Wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku za rok obrotowy 2019 i rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta) oraz wynagrodzenie netto za badanie sprawozdań finansowych Spółki za kolejne dwa lata obrotowe (rok 2021 i 2022) oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta) w przypadku przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego na kolejny co najmniej dwuletni okres – zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości.
  5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020 wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji. Przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 20 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
  6. Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania, a także udziału na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

 

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku, do sekretariatu Prezesa Zarządu, do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020”. Za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki na ww. adres.

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia
30 września 2019 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Nie wypełniamy ankiet informacyjnych dotyczących Spółki, wszelkie informacje ekonomiczne dostępne są na stronie BIP Spółki:. www.mpec.bipgov.net