Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 przeprowadzonego w siedzibie Spółki MPEC, obejmującego okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem do dnia 22.03.2018 o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Pisemną ofertę zawierającą cenę za przeprowadzone badania należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku, do sekretariatu Prezesa Zarządu, do dnia 06.10.2017r do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2017”. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

Nie wypełniamy ankiet informacyjnych dotyczących Spółki, wszelkie informacje ekonomiczne dostępne są na stronie BIP Spółki: www.mpec.bipgov.net