ZARZĄD MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza

PRZETARG NA DOSTAWĘ 10 000 Mg MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20 lutego 2018 r g. 11.00 w sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

Pełna teść ogłoszenia o przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone pod adresem: www.mpec.com.pl w zakładce „przetargi”..