W związku ze zmianą taryfy dla ciepła, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. nastąpi obniżenie stawek opłat dla odbiorców zasilanych  w ciepło z kotłowni zlokalizowanych przy ul. Kościelnej 2a oraz Zakręt 8.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść art. 3a ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1772, 1693) informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. jedynie w przypadku ciepła dostarczanego odbiorcom z kotłowni przy ul. Zakręt 8 we Włocławku w rozliczeniach z odbiorcami objętymi systemem rekompensat będą nadal stosowane dotychczasowe ceny dostawy ciepła z rekompensatą:

  1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą: 9 355,25 zł/MW/miesiąc
  2. Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą: 97,60 zł/GJ

Dla wszystkich odbiorców zasilanych w ciepło z Ciepłowni przy ul. Teligi 1 oraz z kotłowni przy ul. Kościelnej 2a we Włocławku, stosowane będą ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła zawarte w obowiązującej od dnia 1 listopada 2023 roku taryfie dla ciepła wraz ze zmianą obowiązującą od 1 kwietnia 2024 roku, ponieważ     ceny dostawy ciepła dla tych odbiorców obliczone na podstawie ww. taryfy wraz z jej zmianą są niższe od średnich ceny wytwarzania ciepła    z rekompensatą powiększonych o średnie stawki opłat za usługi przesyłowe.